“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!

Privacyverklaring

RechtsBUDDY, gevestigd aan Scheepmakerstraat 23, 2981 BV te Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website:                  https://www.rechtsbuddy.nl

Adres:                      Scheepmakerstraat 23, 2984 BE te Ridderkerk

Telefoonnummer:    06 811 96 227

 

Rubilita Hooff is de Functionaris Gegevensbescherming van RechtsBUDDY. Zij is te bereiken via info@rechtsbuddy.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

RechtsBUDDY verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

RechtsBUDDY verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– strafrechtelijk verleden

– kredietwaardigheidscheck

Bij RechtsBUDDY is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

– burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

RechtsBUDDY verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– RechtsBUDDY verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 Geautomatiseerde besluitvorming:

RechtsBUDDY neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RechtsBUDDY) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

RechtsBUDDY bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens              

> maximaal 4 weken > indien geen opdracht

> maximaal 4 weken, nadat een opdracht is beëindigd

 

Personalia                            

> maximaal 4 weken > indien geen opdracht

> maximaal 4 weken, nadat een opdracht is beëindigd

 

Adres                                      

> maximaal 4 weken > indien geen opdracht

> maximaal 4 weken, nadat een opdracht is beëindigd

 

Enzovoort                            

> maximaal 4 weken > indien geen opdracht

> maximaal 4 weken, nadat een opdracht is beëindigd

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

RechtsBUDDY verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RechtsBUDDY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

RechtsBUDDY gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RechtsBUDDY en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rechtsbuddy.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

RechtsBUDDY wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

RechtsBUDDY neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rechtsbuddy.nl.