“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!

Hoe om te gaan met een boa

Ten geleide

Men kent ze wel, de dames en heren in blauwe pakjes die in het dagelijks leven de straat maskeren. Deze lieden hebben dezelfde theoretische opleiding genoten als een politieagent. Sommigen vinden deze boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) erg irritant en hebben er geen goed woord voor over. Desondanks zijn ze wél de verlengde arm der wet wat wel eens wordt vergeten.

Ondanks dat men de verlengde arm der wet is, zijn er óók regels waar ‘zij’ zich aan hebben te houden. Ik zal hier nader op in gaan. 

Wat is staande houden? 

Als een boa ziet dat iemand zijn hond niet aangelijnd heeft, mag hij deze persoon staande houden (52 Sv). Het staande houden heeft tot doel de identiteit van deze persoon te achterhalen. De boa mag tijdens het staande houden de persoon vragen naar zijn:

  • Naam en voornamen
  • Geboorteplaats en geboortedatum
  • Adres van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie
  • Feitelijke verblijfsadres 

Hoe gaat staande houden in z’n werk? 

U hoeft bij het staande houden geen antwoord te geven op de vragen naar uw identiteit. Maar: de boa mag u vragen naar een geldig legitimatiebewijs. Iedereen ouder dan 14 jaar is verplicht aan deze vordering te voldoen. Kunt u geen geldig identiteitsbewijs tonen, dan bent u strafbaar volgens 447e Sr. Wanneer u weigert uw ID te tonen, dan kan de boa assistentie vragen van de politie. Of hier een sanctie op staat en zo ja welke, is ons nog steeds niet duidelijk. Als u wel uw naam en adres geeft, maar geen ID kunt tonen, dan zijn er verschillende mogelijkheden: 1) de boa accepteert uw opgave van naam en adres 2) de boa loopt met u mee naar huis, zodat u alsnog uw ID kunt tonen 3) de boa geeft u een “Kennisgeving van bekeuring”; soms is hier een bedrag ingevuld; soms niet; in het laatste geval wordt (niet ter plaatse) een proces-verbaal opgemaakt, dat naar de Officier van justitie gezonden; u krijgt dan bericht van de Officier van Justitie over de afhandeling. De hoogte van de boete staat niet vast, maar is afhankelijk van uw specifieke situatie (was het de eerste keer of heeft u vaker een boete gekregen voor het niet kunnen tonen van uw ID) 

Waar u op moet letten als u wordt staande gehouden 

Kijk of de boa een boa-insigne draagt (hij moet het zichtbaar dragen, niet onder z’n jas vandaan halen en het dan laten zien) en of de boa een uniform draagt – Vraag de boa of hij/zij zich wil legitimeren (op uw verzoek is de boa verplicht zich te legitimeren); een boa die niet in uniform is, moet zich ongevraagd legitimeren. – Vraag verder alleen of uw hond overlast veroorzaakte of dat er een klacht was ingediend over uw hond (het antwoord op deze vragen kunt u eventueel gebruiken in uw verzetsschrift). – Vraag de boa ter plekke om de aankondiging van strafbeschikking – Registreer voor uzelf zo nauwkeurig mogelijk hoe de situatie is en hoe het optreden van de boa is.  

NB Wanneer u zich tracht te onttrekken aan het staande houden door weg te lopen, dan bent u niet strafbaar. Maar: de boa mag u vastpakken als u zich aan staande houding tracht te onttrekken. U dient dit vast pakken te dulden. Onttrekt u zich aan het staande houden door u met geweld los te rukken, dan kunt u aangehouden worden voor wederspannigheid (180 Sr). 

Bent u het niet eens met de strafbeschikking? Niet betalen en verzet aantekenen! 

Als u het niet eens bent met de strafbeschikking, kunt/moet u verzet aantekenen. Dit moet binnen 14 dagen na dagtekening van de strafbeschikking. Als u niet binnen twee weken kennis van de strafbeschikking hebt kunnen nemen (bv door vakantie), dan eindigt de termijn om verzet in te stellen uiterlijk zes weken na dagtekening. Deze datum staat op de strafbeschikking. 

Als u verzet aantekent, moet u niet betalen. Door te betalen erkent u schuld aan het strafbare feit. Hoe u precies verzet moet instellen staat op de strafbeschikking zelf. 

Krijgt u een Strafblad? 

Wanneer u een straf(beschikking) hebt gekregen van € 100 of meer, dan wordt dit geregistreerd in de justitiële documentatie (u krijgt een strafblad). Of een strafblad voor overtreding van “hondenregels” gevolgen kan hebben voor het verkrijgen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG), kunnen ik niet zeggen. 

Hoe gaat het verder als u verzet heeft aangetekend 

Uw verzetsschrift wordt beoordeeld door de Officier van Justitie. Deze kan beslissen om de strafbeschikking in te trekken (seponeren) of te wijzigen of hij kan de zaak voorleggen aan de rechter. De rechter doet vervolgens een uitspraak. Hij kan u vrijspreken of hij kan u schuldig verklaren aan het strafbare feit. In dat geval kan hij u een (voorwaardelijke) boete opleggen. 

Hoe lang gaat het allemaal duren? 

De afgelopen maanden hebben eindelijk een aantal hondenbezitters iets over hun verzetsschrift vernomen. Bij een groot aantal zijn de strafbeschikkingen geseponeerd (vanwege “te oud”). Sommigen hebben een dagvaarding gekregen om voor de rechter te verschijnen. Een enkeling hiervan is vrijgesproken, de meesten hebben een voorwaardelijke boete gekregen (met een proeftijd van een jaar). 

Kost het wat? Aan het instellen van verzet en het voor de rechter brengen van uw zaak zijn voor u geen kosten verbonden. Het enige risico dat u loopt is dat de rechter u veroordeelt voor een hoger (kan ook lager zijn) bedrag dan oorspronkelijk was gevraagd. Maar dit schijnt alleen te gebeuren wanneer u voor de rechter geen enkel argument kunt aanvoeren waarom u verzet heeft ingesteld. 

Is het verstandig om verzet in te stellen of een klacht indienen? 

Mijn advies is om in ieder geval verzet in te stellen! Maar wel met argumenten! Soms zijn er redenen om een klacht in te dienen, bv als u niet te spreken bent over de manier waarop u door de boa bejegend werd. Dat staat los van het feit of u een verzetsschrift heeft ingediend.  

Conclusie

Nu dit alles gezegd hebbende, rijst de vraag of dit bijdraagt aan meer ‘begrip’ voor de boa. Het handhaven van misstanden kan ook op een andere manier tot stand worden gebracht, waarbij wederzijds respect van zeer groot belang is.

Heeft u vragen hierover of wilt u advies? Neem contact op met ons!

Groeten

Jeroen Groenewegen

BOA