“Juridisch advies”
“Persoonlijk en informeel”
Stel direct gratis een juridische vraag!

De macht van het CJIB

Het socialistische Nederland waar alles kan en mag, laat mensen opsluiten als zij hun schulden niet kunnen betalen. Na de Tweede Wereldoorlog is Nederland toegetreden als lid van de Europese Unie en heeft het Verdrag voor de Rechten van de mens ondertekend. 

In dit verdrag zijn vele artikels opgenomen om de mens te beschermen tégen het kwaad. Zo zegt artikel 5 EVRM, dat niemand mag worden opgesloten voor schulden die men niet kan betalen. De Nederlandse staat heeft een eigen Centraal Justitieél Incasso Bureau, welke wél mensen laat opsluiten voor hun schulden volgens het politieke systeem de Trias Politica, de uitvoerende macht. 

Den Haag 

Deze schertsvertoning van de machthebbers in Den Haag, om mensen die hun boetes niet kunnen betalen in de gevangenis te plaatsen, moet abrupt een einde komen. 

De machthebbers met al haar vertegenwoordigers van de grote bedrijven met prachtige commissariaten in het vooruitzicht in plaats van het volk te vertegenwoordigen, is al erg genoeg, maar de mensonterende gewoonte om mensen van de onderklasse van de samenleving op te sluiten is de druppel die de emmer doet overlopen, bij menig weldenkend mens. Honderdduizenden mensen zijn al slachtoffer geworden van de terreurdaden die gepleegd worden door hun eigen staat der Nederlanden met het staats afpersbureau het Centraal Justitieel Incasso Bureau in Leeuwarden. Mensen worden gegijzeld[1], wat volgens de wet der Nederlanden niet toelaatbaar is én zonder tussenkomst van een rechterlijke uitspraak. Duizenden andere Nederlanders werden vorig jaar gegijzeld door het CJIB omdat ze hun boetes niet konden betalen. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau wil de meest recente cijfers niet geven, maar in 2016 steeg het aantal zaken waarbij het CJIB om gijzeling vroeg met 21 procent, naar 57.765 zaken.

Verkwisting belastinggeld 

Deze middeleeuwse praktijken kosten de samenleving miljoenen. Een verblijf in een Nederlandse cel kost per dag 202,65 euro. De regel is dat men minimaal drie dagen gegijzeld word, dus ruim 600 euro waarna bij buitenkomst van de gegijzelde men nog steeds zijn schuld niet kan betalen.

Hoe zit dit nu juridisch in elkaar en wat doet het vergoelijken dat deze volkomen onwettige maatregel kan én mag worden toegepast. 

Het EVRM

Als eerste wil ik wijzen op een groot misverstand inzake het EVRM(Universele Verklaring van de Rechten van de Mens). Vele mensen hebben de denkwijze dat zij zich kunnen beroepen op het EVRM bij het schenden van mensenrechten, in herhaling ´mensenrechten´. Daar schort nogal het een en ander aan. Alhoewel de Staat der Nederland het verdrag in 1948 heeft ondertekend, is het voor de huidige bevolking niets betekenend. 

Gelet op de geschiedenis over de Staatsvorm Koninkrijk der Nederlanden heeft Nederland als grondbeginsel een Statuut voor het KoninkrijkderNederlanden. Hierin wordt bepaald hoe de Staatsvorm dient te worden uitgevoerd, maar hierin staan al een aantal zaken die zeer te denken geven. 

In deze statuten worden ook de mensenrechten beschreven, onder andere het volgende; 

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vermeld onder artikel 43:

1.Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur.

     2.Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van hetKoninkrijk.

Er staat hier duidelijk, deugdelijkheid van bestuur, wat inhoudelijk betekent dat de Staat maar kan doen wat deze willen en daarbij komt nog bovenop dat de Hoge Raad der rechtspraak heeft bepaald dat de Staat zich in Nederland niet aan het EVRM hoeft te houden of na te leven. Hoe is dit nu mogelijk zal men antwoorden. De uitleg is erg simpel, namelijk iedereen in Nederland wordt geboren als mens maar zodra men aangifte doet van een geboorte wordt er direct een identiteit gecreëerd in de vorm van een Natuurlijk Persoon. Zonder enige overeenkomst. 

Concluderend, het EVRM gaat over mensenen niet over de Persoon. Een (rechts)´persoon´ is een wettelijk instrument en géén mens. Dat is één van de redenen waar Nederland zich niet houd aan het EVRM.

Maar het UVRM vermeld spreekt wel degelijk over een ´persoon´,  waaruit blijkt hoe Nederland het verdrag tracht te omzeilen;

  1. UVRM art.3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
  2. UVRM art.6: Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Ofwel ook uit de mensenrechten (die de Staat der Nederlanden in 1948 heeft ondertekend) blijkt duidelijk dat er een onderscheid bestaat tussen een Mens en een Persoon, er wordt zelfs aangegeven dat de Persoon eigendom is van een Mens. Gezien de wetgeving in Nederland is gebaseerd op de Persoon en niet op mensen, schendt de Staat der Nederlanden niet alleen het EVRM, maar ook de rechten van het Kind. Ieder Mens dus recht op een Natuurlijk Persoonvoor de wet, maar dat houdt niet in dat men ertoe verplicht kan worden. Ik heb naast die Natuurlijk Persoonook recht op een Nationaliteit en kan ook daartoe niet verplicht worden. Ik kan niet gedwongen worden om tot de Staat der Nederlanden (= een associatie) te behoren alsook dat ik niet in slavernij of horigheid gehouden mag worden.

Resume; de Staat der Nederlanden misbruikt de persoonterwijl die eigendom is van een menszonder enige toestemming. Ook in de Nederlandse Grondwet daar staat duidelijk in artikel 94;

(…)“Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.”

Protocollen EVRM

Het ontnemen van de vrijheid daar beschrijft het verdrag EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) ook nog iets. Namelijk in de protocollen van het EVRM staat het volgende;

EVRM Protocol nr. 4 gedateerd Straatsburg, 16.09.1963

  1. Artikel 1, Verbod op vrijheidsbeneming wegens schulden

´Aan niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen op enkele grond dat hij niet in staat is een

     contractuele verplichting na te komen´.

Hiermee kan men artikel 5 EVRM van kracht laten gaan indien men van zijn vrijheid wordt ontnomen; Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of detentie in strijd met de bepalingen van dit artikel. heeft recht op schadeloosstelling. Gezien het feit dat géén enkele Nederlander een overeenkomst heeft met de Staat der Nederlanden inzake zijn persoon zijn de handelingen van de Staat niet legaal. Zij misbruikt de Persoon om de onwetende mens te misbruiken als geldslaaf en eigendom van de Staat.

De handelingen van de Staat der Nederland zijn niet legaal ten aanzien van de mens en voor landen die zich niet houden aan het UVRM is speciaal de “Bill of Human Rights” in het leven geroepen om deze alsnog aan te kunnen pakken[2].

Het jammerlijke van dit alles is, dat bijvoorbeeld Amnesty International de “grote mensenrechtenorganisatie” niets wil doen aan deze wantoestanden en corruptie in de Staat der Nederland….

Een bijdrage van jouw rechtsbuddy,

Jeroen